مقایسه حضور قارچ میکوریز آربوسکولار روی ریشه کاسنی (Cichorium intybus L.) در مناطق مختلف تهران و جاده چالوس

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

چکیده

کاسنی، گیاهی دارویی است که در بسیاری از مناطق ایران مثل تهران و جاده چالوس می‌روید. ریشه‌ کاسنی با داشتن اینولین برای درمان دیابت مناسب است.میکوریزها در جذب عناصر خاک به ویژه فسفر و همچنین افزایش رشد گیاه اثر دارند و حتی با تغییر عوامل خاک، حاصلخیزی خاک را افزایش می‌‌دهند. از آنجایی که گزارشی از وجود‌ این میکوریزها در ریشه‌های کاسنی در مناطق مختلف، در‌ایران در دسترس نیست. در تحقیق حاضر تلاش گردیده است که حضور و فراوانی قارچ میکوریز در ریشه کاسنی مناطق مختلف ایران مورد بررسی قرار گیرد تا با توجه به ارزش بالای دارویی و غذایی آن، مناطق مناسب برای کشت این گیاه شناسایی گردد. در این تحقیق میکوریزا با روش برش سطحی و عرضی ریشه بوسیله میکروسکوپ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سرانجام اطلاعات بدست آمده از عملیات صورت گرفته با روش تجزیه واریانس و روش توکی محاسبه گردید. در این پژوهش نتایج علاوه بر تایید وجود قارچ در سطح ریشه کاسنی نشان داد که در همه مناطق، ریسه‌های قارچ بسیار باریک بوده و انشعابات دوتایی دارد. ریسه فاقد دیواره عرضی و دارای ساختمان سینوسیتی است همچنین فراوانی قارچ در شهرآفتاب یک و جاجرود سه (32%)، شهرآفتاب دو (24%)، بومهن و آسارا یک (20%)، شهرآفتاب سه (18%)، آسارا دو (8/17%)، جاجرود دو (17%)، جاجرود یک (16%) و آسارا سه (4%) است طبق نتایج بیشترین فراوانی میکوریز آربوسکولار در ریشه کاسنی مربوط به شهر آفتاب یک و جاجرود سه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of presence of Arbuscular Mycorrhizal Fungi on the root of( Cichorium intybus L.) in various regions of Tehran and Chaloos Road

چکیده [English]

Chicory is a herbaceous plant which grows in many regions of Iran such as Tehran and Chaloos Road. The roots of Chicory are succulent and its main root is 75 cm long. Chicory is a herbaceous plant; its root, due to its inulin, is good for remedying diabetes. Micorrhizs are effective on absorbing the elements of soil particularly phosphorus as well as increasing the growth of the plant, and they increase the fertility of soil, even through changing the elements of the soil. Since there is not available any report about the presence of this Micorrhizs in the roots of Chicory in various regions of Iran, in this study we have tried to investigate the presence of Mycorrhizal Fungi in the root of Chicory in various regions of Iran, so that regarding to its high herbaceous & nutritional Values, the appropriate regions for cultivation of this plant can be identified. In this study, Micorrhizs were analyzed using a microscope and through surface transverse section of the root. At last, the data obtained from the carried out operations were processed and calculated by analyze of variance (ANOVA) and Tukey methods. The results of this study, in addition to conforming the presence of fungi on the surface of the root of the Chicory, demonstrated that the hyphae of fungi are very elongated, dichotomizing branches, without transverse wall and have a sinuosity structure. The frequencies of fungi are as follows: Shahr Aftab 1 and Jajrood3 (%32), Shahr Aftab 2 (%24), Bumehen and Asara1 (%20), Shahr Aftab 3 (%18), Asara2 (%17.8), Jajrood1 (%16) and Asara3 (%4). The results showed that the maximum frequencies are for Shahr Aftab 1 and Jajrood3 and they are harvested from locations far from rivers and streams that are appropriate for agricultural cultivation of Chicory.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • herbaceous plant
  • Helianthus
  • Hyphae
  • dichotomizing branches
  • sinuosity