نقش نانوسیلیکون و دیگر منابع سیلیس همراه با کاربرد نیتروژن و فسفر بر ویژگی‌های تکنولوژیکی و کیفیت پخت دانه برنج در رقم طارم هاشمی

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

چکیده

به منظور بررسی نقش نانوسیلیکون و دیگر منابع سیلیس همراه با کاربرد نیتروژن و فسفر بر ویژگی­های تکنولوژیکی و کیفیت پخت دانه برنج در رقم طارم هاشمی، آزمایشی در سال­های زراعی 92-1391 و 93-1392 در شمال کشور، استان مازندران در منطقه ساری سواحل دریای خزر به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل چهار سطح منابع سیلیس شامل سیلیکات کلسیم و سیلیکات پتاسیم، به صورت خاک مصرف، محلول پاشی نانوسیلیکون و بدون مصرف سیلیس یا شاهد و دو سطح عدم مصرف و مصرف 70 کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع کود اوره و دو سطح فسفر شامل عدم مصرف و مصرف 200 کیلوگرم در هکتار سوپرفسفاتتریپل بودند. نتایج نشان داد کاربرد تیمارهای سیلیس، نیتروژن و فسفر بر طول دانه قبل پخت تأثیری نداشت ولی منابع نانوسیلیکون و سیلیکات پتاسیم در هر دو سال دارای بیشترین طول دانه بعد پخت و در سال اول دارای بیشترین دمای ژلاتینه و در سال دوم دارای بیشترین نسبت طویل شدن دانه و غلظت ژل بودند، کاربرد نیتروژن سبب افزایش طول دانه و کاهش غلظت ژل در هر دو سال و افزایش نسبت طویل شدن دانه تنها در سال اول شد همچنین در طی هر دو سال آزمایش زمانی که نانوسیلیکون و سیلیکات پتاسیم با نیتروژن مصرف شدند بیشترین طول دانه بعد پخت و دمای ژلاتینه شدن حاصل شد. اثر ساده تیمار فسفر بر هیچ یک از صفات معنی­دار نبود، ولی کاربرد همزمان نانوسیلیکون با فسفر و سیلکیات پتاسیم با فسفر سبب افزایش نسبت طویل شدن دانه در هر دو سال و افزایش طول دانه بعد پخت در سال دوم شدند، تیمار مصرف هم زمان نیتروژن با فسفر در سال دوم دارای بیشترین درصد آمیلوز بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of nano-silicon and other silicon resources with nitrogen and phosphorus application on technological of traits of seed in rice (Oryza sativa(

چکیده [English]

In order to investigation of role of nano-silicon and other silicon resources with nitrogen and phosphorus application on yield and yield components of rice (TaromHashemi variety), this experiment was carried out as factorial in randomized complete blocks design with three replications at north of Iran, Mazandaran province in sari region in 2012 and 2013. Treatment was silicon resources in four levels including calcium silicate and potassium silicate the land use and nano-silicon foliar application and non-application (control), as nitrogen application from Urea resource in two levels including 0 and 70 kg ha-1 and phosphorus application from P205 resource in two levels including 0 and 200 kg ha-1. The results showed that application the treatments silicon, nitrogen and phosphorus on grain length was not affect but nano-silicon resource and potassium silicate in both years the highest grain length and first year the maximum grain elongation ratio and gel content was obtained. The nitrogen application cause to increased grain length and decreased gel content in both years and increased grain elongation ratio only in first year, also in both years of experiment, application nano-silicon with potassium silicate with nitrogen, the maximum grain length after cookie and gelatinization temperature was obtained. The simple effect of phosphorus treatment was not effect on traits but application phosphorus with nano-silicon and phosphorus with potassium silicate cause to increased grain elongation ratio in both years and increased grain length after cookie in second year. The most of amylose content was achieved in interaction effects nitrogen with phosphorus in second year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nano silicon؛ Rice
  • Cookie quality