بررسی اثر قارچ تریکودرما و هیومیک اسید بر میزان جذب فلز سنگین کادمیوم در گیاه پرکو (Perko plant)

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

چکیده

درگیاه­پالایی ازقابلیتگیاهانیکهدارای تواناییبالقوهدرجذبوتجمعفلزاتسنگینوعناصر رادیواکتیومی­باشند،جهتپاکسازیوجمع­آوری آلاینده­هااستفادهمی‌شود. این پژوهش به منظور اثر عناصر سنگین از قبیل کادمیوم بر پارامترهای رشدی گیاه پرکو و تأثیر قارچ تریکودرما و هیومیک اسید بر جذب کادمیوم انجام گرفت. به همین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه فاکتور (کادمیوم، قارچ تریکودرما و هیومیک اسید) و چهار تکرار به اجرا درآمد . نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می­دهد که میزان کادمیوم خاک بر روی کلیه صفات مورد مطالعه  اثر معنی­داری داشته است. با افزایش کادمیوم در غلظت 60 میلی گرم بر کیلو گرم خاک به نسبت غلظت 30 میلی­گرم بر کیلوگرم، تجمع افزایش یافته است. کمترین کاهش جذب کادمیوم در سطح 30 میلی­گرم بر کیلوگرم در تیمارهای عدم مصرف هیومیک اسید و قارچ تریکودرما مشاهده و بیشترین کاهش جذب در سطح مصرف تیمارها نسبت به عدم مصرف آنها بوده است. به طور کلی تنش کادمیوم سبب کاهش ماده خشک و پارامتر های رشدی گیاه شده و با مصرف قارچ تریکودرما و هیومیک اسید میزان جذب و تجمع در گیاه پرکو نسبت به سطوح مختلف مصرف آنها افزایش داشته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

valuation of Trichoderma and humic acid effect in absorption of heavy metal cadmium in Prko

چکیده [English]

Cadmium is a heavy metal pollutant in the environment and is classified from various sources such as
fertilizers into the soil and enter the food chain of human poisoning causes oxidative stress in plants. This study aims to improve soil contaminated with heavy metals such as cadmium on plant growth parameters were prko.To this end the experiment in order to investigate the effect of humic acid on absorption of cadmium in the plant and the fungus Trichoderma. Factorial experiment in a randomized complete block design with 3 factors and 4 replications was designed. The results of analysis of variance showed that the soil itself represents a significant effect on all traits are while an increase in concentration of 60 milligrams per kilogram of soil cadmium than 30 milligrams per kilogram of rose gathering and the lowest decrease in absorption at 30 mg per kg of humic acid and Trichoderma observed and most treatments lack of absorption in the treatments used to taking them and the lowest decrease in absorption at 30 mg per kg of humic acid and Trichoderma observed and most treatments lack of absorption in the treatments used to taking them.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • pollutant
  • Heavy metal
  • Cadmium
  • Trichoderma
  • Humic Acid،Perko