تاثیر باکتری آزوسپیریلوم و کود گاوی بر عملکرد ماده خشک ، اسانس و توسعه ریشه گیاه دارویی بادرنجبویه(Melissa officinalis L.)

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

چکیده

در حال حاضر صنایع داروسازی و پزشکان به منابع طبیعی و گیاهان دارویی گرایش دارند کشت گیاهان دارویی در حال حاضر به عنوان شاخه مهمی از کشاورزی مطرح است به همین منظور پژوهشی بصورتطرح آزمایشی فاکتوریل در غالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار با تیمارهای کود آلی (کود گاوی ) در سه سطح شاهد، 5 و 10 تن در هکتار و باکتری آزوسپیریلوم در دوسظح (مصرف و عدم مصرف) در شهرستان آمل انجام گردید. اثرات متقابل کود گاوی در باکتری نشان دادند که بیشترین مقدار ماده خشک با میانگین 232 گرم در تیمار مصرف 10 تن کود گاوی و مصرف باکتری و کمترین مقدار آن با میانگین 92 گرم در تیمار شاهد و عدم مصرف باکتری نتیجه داد، نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر کود گاوی و باکتری آزوسپیریلوم بر وزن خشک کل در سطح آماری 1% و اثر متقابل کود گاوی در باکتری بر وزن خشک کل معنی دار نگردید. اثرات متقابل کود گاوی در باکتری نشان دادند که بیشترین مقداردرصد اسانس با میانگین 39/29 درصد در تیمار مصرف 10 تن کود گاوی و مصرف باکتری و کمترین مقدار آن با میانگین  42/14 درصد در تیمار شاهد و عدم مصرف باکتری نتیجه داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Azospirillum bacteria and manure on dry matter yield,oil and root development of lemon balm(Melissa officinalis L.)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lemon Balm
  • Azospirillum
  • Cow manure