اثر ورمی کمپوست و کودهای زیستی بر عملکرد رویشی و اسانس گیاه دارویی مریم گلی (Salvia officinalis)

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

چکیده

به‌ منظور مطالعه اثر ورمی کمپوست و کودهای زیستی بر عملکرد رویشی و اسانس گیاه دارویی مریم گلی، آزمایشی در سال ۱۳۹4 به صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی واقع در شهرستان آمل با ارتفاع 430 متر از سطح دریا اجرا گردید. ورمی کمپوست در 4 سطح به عنوان فاکتور اول شامل 1 تن در هکتار، 10 تن در هکتار، 20 تن در هکتار و  30 تن در هکتار و فاکتور دوم کاربرد باکتری های محرک رشد در دو سطح شامل مصرف آزوسپیریلوم و  عدم مصرف بودند. استفاده از تیمارهای مختلف ورمی کمپوست و مصرف باکتری بر صفات درصد اسانس، وزن خشک ریشه، طول ریشه، حجم ریشه، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، وزن خشک اندام هوایی وزن خشک کل تاثیر مثبت و معنی داری در سطح احتمال 1 درصد به همراه داشت. اثر متقابل باکتری و ورمی کمپوست تاثیر معنی داری بر درصد اسانس نداشته است. مصرف باکتری آزوسپرلیوم و کاربرد 20 تن کود ورمی کمپوست با 55.93 گرم در متر مربع بیشترین وزن خشک ریشه را دارا بود. بیشترین مقدار وزن خشک برگ در تیمار 20 تن ورمی کمپوست و مصرف باکتری با مقدار 63.10 گرم در متر مربع حاصل شد. بیشترین مقدار وزن خشک اندام هوایی در تیمار مصرف 20 تن ورمی کمپوست در هکتار با استفاده از باکتری محرک رشد به مقدار 165.10 گرم در متر مربع بدست آمد و کمترین مقدار این صفت در تیمار  عدم مصرف باکتری آزوسپرلیوم و کاربرد یک تن ورمی کمپوست  69.20 گرم در متر مربع مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of vermicompost and bio-fertilizers on growth and yield of essential oil of sage (Salvia officinalis)

چکیده [English]

 
In order to study the effect of vermin compost and bio-fertilizers on growth yield and essential oil of sage, trial in 2015 randomized complete block design factorial with 3 replications in research farm was run at an altitude of 430 meters above sea level. vermicompost at 4 levels as the first factor of 1 ha, 10 ha, 20 ha and 30 ha and the second factor were the two levels applicable PGPR Azospirillum usage and non - use of it the treatments usage of vermin compost and bacteria for the percent of oil consumption, root, root length, root volume, dry weight, dry weight, shoot dry weight, total dry weight had significant positive impact on the level of 1% along. Interaction of bacteria and vermicompost had no significant effect on essential oil. Azospirillum bacteria consume and usage of 20 tons of vermicompost fertilizer with 55.93 gm2 had the most root dry weight, respectively. The highest amount of leaf dry weight at 20 tons vermincompost treatment and the use of bacteria to the amount of 63.10 gm2 respectively. Most of shoot dry weight in the treatment of 20 tons of vermin compost per hectare using bacteria growth in the amount of 165.10 gm2, respectively And the lowest value of this attribute in the treatment of no Azospirillum bacteria and the usage of a ton of vermin compost 69.20 gm2, respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azospirillum
  • vermicompost
  • Essential oils
  • Yield components