تأثیر تنش UVو محلول‌پاشی نانو دی اکسید تیتانیوم بر برخی از جنبه‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه مریم گلی (.Salvia officinalis L)

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسنده

دانشگاه فنی و حرفه ای

چکیده

طیف وسیعی از تنش­های محیطی از جمله اشعه یووی برای گیاه مضراست. به ‌منظور تعیین اثرات تنش یووی (UV-B) و نانو ذرات دی اکسیدتیتانیوم (NP TiO2) بر پارامترهای فیزیولوژیکی مانند وزن خشک، مرگ سلولی و برخی پارامترهای بیوشیمیایی (محتوای پروتئین، کاروتنوئید، آنتوسیانین و فلاونوئید و ظرفیت جاروب کنندگی رادیکال‌های آزاد (DPPH)) در گیاه مریم گلی (L. Salvia officinalis)، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه اجرا شد. در این مطالعه، عامل نانو ذرات دی اکسیدتیتانیوم در سه سطح صفر، 30 و 60 پی­پی­ام به صورت محلول‌پاشی و عامل تنش یووی در زمان‌های ‌20 و 40 دقیقه به مدت سه هفته مورد بررسی قرار گرفتند. مطابق نتایج تنش UV-B موجب کاهش وزن خشک و پروتئین محلول شد. بررسی نتایج نشان داد که تنش UV-B موجب افزایش مرگ سلولی، کارتنوئید­ها، آنتو‌سیانین، فلاونوئید، پروتئین ریشه و مهار رادیکال DPPH شد. همچنین، نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم موجب کاهش وزن خشک، پروتئین، مهار رادیکال DPPH، نسبت به گیاهان شاهد شد. نتایج بدست آمده از بررسی اعمال همزمان UV-B و نانو ذرات تیتانیوم بر گیاه مریم گلی نشان داد که اعمال غلظت 30 پی­پی­ام نانو ذرات تیتانیوم اکسید همراه با UV-B در مقایسه با دیگر غلظت نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم موجب بهبود اثرات ناشی از تنش UV-B در گیاه مریم گلی شد.

چکیده تصویری

تأثیر تنش UVو محلول‌پاشی نانو دی اکسید تیتانیوم بر برخی از جنبه‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه مریم گلی (.Salvia officinalis L)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biochemical parameters, Cell death, Sage, TiO2 NPs, UV-B radiation.

نویسنده [English]

  • torfeh akhavan hezaveh
technical and vocational university
چکیده [English]

Introduction: Salvia officinalis L. is a plant of family Lamiaceae native of Asia and Latin America. The major phytochemical constituents of Salvia officinalis include phenolic compounds (e.g., coumarins, flavonoids, tannins), polyacetylenes, steroids and terpenes/terpenoids (e.g., monoterpenoids, diterpenoids, triterpenoids, sesquiterpenoids. Salvia is an important genus consisting of about 900 species in the family Lamiaceae. Nowadays, many Mediterranean countries where sage grows have substantial gains from its production and its export. UV radiation causes the generation of oxygen free radicals such as singular oxygen, superoxide anion, hydrogen peroxide and hydroxyl radicals which disturb the metabolic balance of cells. TiO2 nanoparticles possess all of the characteristics of TiO2 and due to smaller sizes, their contact surface with other materials and consequently their efficiencies are increased such that these unusual characteristics have created concerns regarding their potential environmental effects. In order to investigate the applicability of titanium oxide nanoparticles in decreasing the effects of stresses due to UV radiation in the sage plant, an experiment was conducted in biology department of Technical and Vocational University.
Experimental:  In the current survey, based on the pot culture method using (Titanium dioxide nanoparticles) TiO2 NPs pretreatment in three levels of (0 ppm, 30 ppm, 60 ppm) then applying UV-B in three levels of (0, 20, 40 min),totally in 9 treatments and three repetitions for every treatment, the growth and some biochemical detectors of the sage plant (Salvia officinalis) were studied. During 3 weeks and irrigated with Hoagland solution every day.
Results and Disscussion: The analysis of variance revealed that that UV-B stress increased cell death, carotenoids, anthocyanin, flavonoid, root protein. The results also showed that TiO2 NPs decreased dry weight, soluble protein compared to control plants. The results obtained from investigating the application of UV-B combined with TiO2 NPs showed that applying 30 ppm TiO2 NPs concomitant with UV-B improved the effects of UV-B stress in sage plant compared to other concentrations of TiO2 NPs. The results obtained from investigating the application of UV-B combined with titanium oxide nanoparticles showed that applying 30 ppm titanium oxide nanoparticles concomitant with UV-B improved the effects of UV-B stress in sage plant compared to other concentrations of titanium oxide nanoparticles. TiO2 NPs are able to activate an adaptive survival mechanism the plant even under oxidative stressful conditions.
Extension: Based on the results, growers can apply TiO2 NPs at low concentrations of 30 ppm to complete the life cycle of sage plant to improve the antioxidant capacity of S. officinalis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biochemical parameters
  • Cell death
  • Sage
  • TiO2 NPs
  • UV-B radiation