بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی و قابلیت مهار فعالیت آنزیم آلفاگلوکوزیداز عصاره گیاه پنیرک و گل ختمی

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران-ایران

2 استادیار دانشکده علوم دانشگاه پیام نور صندوق پستی 19395-4697 تهران ایران

3 صنایع غذایی دانشگاه آزاد تهران ،واحد صفادشت

چکیده

گیاهان دارویی منابعی غنی از ترکیبات فعال ­زیستی با خاصیت آنتی­اکسیدانی هستند و در مواردی نیز با به تأخیر­انداختن جذب گلوکز از طریق مهار آنزیم­های تجزیه­کننده کربوهیدرات، یک روش درمانی برای کاهش هیپرگلیسمی پس از صرف غذا می­باشند. در این پژوهش خاصیت آنتی­اکسیدانی و مهارکنندگی آنزیم آلفاگلوکوزیداز عصاره گیاه پنیرک و ختمی  بررسی شد. عصاره گیاهان با روش خیساندن در اتانول تهیه شد و فعالیت آنتی­اکسیدانی عصاره‏ها با روش مهار رادیکال آزاد ABTS و مهارکنندگی آنزیم آلفاگلوکوزیداز در حضور سوبسترای پارا-نیتروفنول و غلظت­های مختلف عصاره­ها (25/6، 5/12، 25، 50 و 100 میلی­گرم بر لیتر) انجام شد. نتایج نشان داد، با افزایش غلظت عصاره اتانولی پنیرک و ختمی قدرت مهارکنندگی­ رادیکال آزاد به­طور معنی­داری (p ≤ 0.05) افزایش یافت. مقادیر شاخص IC50 مهارکنندگی رادیکال آزاد برای عصاره اتانولی پنیرک و ختمی به­ترتیب 90/52 و 00/68 میلی­گرم در میلی­لیتر بود، که نشان­دهنده قدرت آنتی­اکسیدانی بیشتر عصاره اتانولی پنیرک است. همچنین، با افزایش غلظت عصاره اتانولی پنیرک و ختمی قدرت مهارکنندگی آنزیم آلفاگلوکوزیداز به صورت معنی­داری (p ≤ 0.05) افزایش یافت. همچنین، قدرت مهارکنندگی آنزیم آلفاگلوکوزیداز توسط عصاره اتانولی پنیرک (IC50 = 17/76 میلی­گرم در میلی­لیتر) به­صورت قابل توجهی بیشتر از عصاره اتانولی ختمی (IC50 = 12/304 میلی­گرم در میلی­لیتر) بود. به­طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره اتانولی پنیرک و ختمی با توجه به خاصیت آنتی­اکسیدانی و مهارکنندگی آلفاگلوکوزیداز می ­توانند به­عنوان جایگزین افزودنی­های شیمیایی مورد استفاده قرار گیرند.

چکیده تصویری

بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی و قابلیت مهار فعالیت آنزیم آلفاگلوکوزیداز عصاره گیاه پنیرک و گل ختمی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Antioxidant Activity and Inhibition Capability of α-glucosidase of Extracts of Malva neglecta and Althaea officinalis

نویسندگان [English]

  • Naemeh Eskandari 1
  • fatemeh ghamari 2
  • Maryam Moslehi shad 3
1 . Department of Food Science and Technology, Medical Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant professor department of science Payame noor university .p.o.box 19395-4697,Tehran.iran
3 Assistant Professor, Department of Food Science and Technology, Safadasht Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Medicinal herbs are rich sources of bioactive compounds with antioxidant activity and they can also retard the absorption of glucose by the inhibition of carbohydrate hydrolyzing enzymes and is one of the therapeutic approaches to decrease postprandial hyperglycemia. This research aimed to evaluate the antioxidant activity and alpha-glucosidase inhibitory activity of extract of Malva neglecta and Althaea officinalis. Plant extracts were performed using the maceration process by ethanol and antioxidant activity was evaluated by ABTS•+ radical scavenging assay and alpha-glucosidase inhibitory activity with pNPG substrate at different concentrations of the extracts (6.25, 12.5, 25, 50, and 100 mg/mL) were performed. Results revealed that increasing the concentration of ethanolic extract of Malva neglecta and Althaea officinalis yielded a higher antiradical activity. For antiradical activity, IC50 values of the ethanolic extract of Malva neglecta and Althaea officinalis were calculated as 52.90 and 68.00 mg/mL, respectively, which represents the ethanolic extract of Malva neglecta has more antiradical activity. The results showed that increasing the concentration of ethanolic extract of Malva neglecta and Althaea officinalis caused a significant increment in the alpha-glucosidase inhibitory activity. Data showed that alpha-glucosidase inhibitory activity by the ethanolic extract of Malva neglecta (IC50 = 76.17 mg/mL) was significantly higher than the ethanolic extract of Althaea officinalis (IC50 = 304.12 mg/mL). Generally, the results of this research showed that ethanolic extracts of Malva neglecta and Althaea officinalis due to their inhibition of the alpha-glucosidase and antioxidant properties can be used as substitutes for chemical food additives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant effect
  • Alpha-glucosidase
  • Malva neglecta
  • Althaea officinalis