بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بر میزان عناصر سدیم و پتاسیم در گیاه رازیانه

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسنده

کارشناس آب و خاک مدیریت جهاد کشاورزی شهرستات دنا

چکیده

خشکی یکی از تنش‌های محیطی است که روی اکثر مراحل رشد گیاه، ساختار اندام و فعالیت آنها آثار مخرب و زیان آوری وارد می‌سازد و با توجه به روند افزایشی توسعه اراضی شور و کمبود اراضی زراعی مطلوب برای کشاورزی، شناخت بیشتر اثرات پرامینگ در شرایط تنش شوری از اهمیت زیادی برخوردار است. بدین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد اجرا شد. نتایج نشان داد که با افزایش شوری میزان سدیم افزایش و کمترین میزان سدیم مربوط به تیمار شاهد (74/28 میلی گرم در وزن تر) و بیشترین میزان سدیم مربوط به تیمار شوری 8 دسی زیمنس بر متر (39/38) بود. همچنین با افزایش شوری میزان پتاسیم کاهش یافت و کمترین میزان پتاسیم مربوط به تیمار شوری 8 دسی زیمنس بر متر(82/3 میلی‌گرم در وزن تر) و بیشترین میزان پتاسیم مربوط به تیمار شاهد (55/4 میلی‌گرم در وزن تر) می‌باشد. با توجه به اطلاعات بالا می‌توان گفت عنصر سدیم با افزایش فشار اسمزی محلول خاک ضمن ایجاد سمیت یونی در گیاه تعادل یون‌های مورد نیاز گیاه را بهم می‌زند و گیاه دارویی رازیانه به شوری حساس و افزایش شوری باعث کاهش رشد در گیاه می‌شود.

چکیده تصویری

بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بر میزان عناصر سدیم و پتاسیم در گیاه رازیانه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of salinity different levels effects on sodium and potassium amounts of rosemary medical plants

نویسنده [English]

  • Abbas Sheibanian
فرصت شیرازی
چکیده [English]

Abstract:
Drought is one of the environmental stresses that has destructive and harmful effects on most stages of plant growth, organ structure and activity, and considering the increasing trend of developing saline lands and the lack of suitable arable lands for agriculture, more knowledge of the effects of priming in the conditions of salinity stress is needed. It is very important. For this purpose, a factorial experiment was conducted in the form of a completely randomized block design at the Dana Medicinal Plants Research Center in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad provinces. The results showed that with the increase in salinity, the amount of sodium increased and the lowest amount of sodium was related to the control treatment (28.74 mg/fresh weight) and the highest amount of sodium was related to the treatment with salinity of 8 dS/m (38.39). Also, with increasing salinity, the amount of potassium decreased, and the lowest amount of potassium is related to the salinity treatment of 8 dS/m (3.82 mg/fresh weight) and the highest amount of potassium is related to the control treatment (4.55 mg/fresh weight). According to the above information, it can be said that by increasing the osmotic pressure of the soil solution, the sodium element disturbs the balance of the ions needed by the plant by increasing the osmotic pressure of the soil solution.
Abstract:
Drought is one of the environmental stresses that has destructive and harmful effects on most stages of plant growth, organ structure and activity, and considering the increasing trend of developing saline lands and the lack of suitable arable lands for agriculture, more knowledge of the effects of priming in the conditions of salinity stress is needed. It is very important. For this purpose, a factorial experiment was conducted in the form of a completely randomized block design at the Dana Medicinal Plants Research Center in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad provinces. The results showed that with the increase in salinity, the amount of sodium increased and the lowest amount of sodium was related to the control treatment (28.74 mg/fresh weight) and the highest amount of sodium was related to the treatment with salinity of 8 dS/m (38.39). Also, with increasing salinity, the amount of potassium decreased, and the lowest amount of potassium is related to the salinity treatment of 8 dS/m (3.82 mg/fresh weight) and the highest amount of potassium is related to the control treatment (4.55 mg/fresh weight). According to the above information, it can be said that by increasing the osmotic pressure of the soil solution, the sodium element disturbs the balance of the ions needed by the plant by increasing the osmotic pressure of the soil solution.

Abstract:
Drought is one of the environmental stresses that has destructive and harmful effects on most stages of plant growth, organ structure and activity, and considering the increasing trend of developing saline lands and the lack of suitable arable lands for agriculture, more knowledge of the effects of priming in the conditions of salinity stress is needed. It is very important. For this purpose, a factorial experiment was conducted in the form of a completely randomized block design at the Dana Medicinal Plants Research Center in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad provinces. The results showed that with the increase in salinity, the amount of sodium increased and the lowest amount of sodium was related to the control treatment (28.74 mg/fresh weight) and the highest amount of sodium was related to the treatment with salinity of 8 dS/m (38.39). Also, with increasing salinity, the amount of potassium decreased, and the lowest amount of potassium is related to the salinity treatment of 8 dS/m (3.82 mg/fresh weight) and the highest amount of potassium is related to the control treatment (4.55 mg/fresh weight). According to the above information, it can be said that by increasing the osmotic pressure of the soil solution, the sodium element disturbs the balance of the ions needed by the plant by increasing the osmotic pressure of the soil solution.
Abstract:
Drought is one of the environmental stresses that has destructive and harmful effects on most stages of plant growth, organ structure and activity, and considering the increasing trend of developing saline lands and the lack of suitable arable lands for agriculture, more knowledge of the effects of priming in the conditions of salinity stress is needed. It is very important. For this purpose, a factorial experiment was conducted in the form of a completely randomized block design at the Dana Medicinal Plants Research Center in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad provinces. The results showed that with the increase in salinity, the amount of sodium increased and the lowest amount of sodium was related to the control treatment (28.74 mg/fresh weight) and the highest amount of sodium was related to the treatment with salinity of 8 dS/m (38.39). Also, with increasing salinity, the amount of potassium decreased, and the lowest amount of potassium is related to the salinity treatment of 8 dS/m (3.82 mg/fresh weight) and the highest amount of potassium is related to the control treatment (4.55 mg/fresh weight). According to the above information, it can be said that by increasing the osmotic pressure of the soil solution, the sodium element disturbs the balance of the ions needed by the plant by increasing the osmotic pressure of the soil solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Essential oil
  • Fennel
  • Potassium
  • Salinity stress
  • Sodium