ارزیابی اثر ضد میکروبی عصاره متانولی برگ گیاه لرگ بر برخی از باکتری‌های عفونت‌زای مجاری ادراری در مقایسه با سیپرو فلوکساسین

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسنده

استادیار موسسه آموزش عالی سنا، ساری، ایران

چکیده

عفونت دستگاه ادراری (UTI) یکی از شایع‌ترین عفونت‌های باکتریایی است. عامل این عفونت در اغلب موارد باکتری‌های گرم منفی مانند اشریشیا کولی، کلبسیلا پنومونیه و سودوموناس آئورژنوزا است. اساس درمان عفونت‌های ادراری آنتی‌بیوتیک است. امروزه مسئله مقاومت آنتی‌بیوتیکی در میان باکتری‌های پاتوژن به یک مشکل جدی تبدیل شده است. گیاه لرگ به طور گسترده در شمال ایران پراکنده است و از دیرباز به عنوان گیاه دارویی مورد استفاده بوده است. هدف این مطالعه ارزیابی اثرات ضد میکروبی عصاره متانولی گیاه لرگ در مقایسه با سیپروفلوکساسین بر علیه اشریشیا کولی (ATCC 25922کلبسیلا پنومونیه (ATCC 13883) و سودوموناس آئورژنوزا (ATCC 27853) بود. برای ارزیابی خصوصیات ضد میکروبی قطر‌هاله بازدارنده رشد به روش دیسک و چاهک استفاده شد. به علاوه حداقل غلظت ممانعت از رشد (MIC) و حداقل غلظت کشنده باکتری (MBC) نیز به روش ماکرودایلوشن ارزیابی گردید. در روش دیسک هیچگونه ‌هاله عدم رشد بر علیه اشریشیا کولی، کلبسیلا پنومونیه و سودوموناس آئورژنوزا اطراف عصاره‌ با غلظت 10، 20، 30، 40 و 50 میکرولیتر دیده نشد، درحالی که دیسک سیپروفلوکساسین‌ هاله عدم رشد تشکیل داد (به ترتیب 67/32، 33/31 و 33 میلی‌متر). نتایج روش چاهک نشان داد که عصاره لرگ در غلظت 80، 90، 100 و 110 میکرولیتر بر علیه اشریشیا کولی (به ترتیب 66/10، 12، 13 و 80/13 میلی‌متر)، کلبسیلا پنومونیه (10، 33/12، 13 و 33/14 میلی‌متر) و سودوموناس آئورژنوزا (12، 13، 14 و 15 میلی‌متر) ‌هاله عدم رشد ایجاد کرد. حداقل غلظت ممانعت از رشد برای بر علیه اشریشیا کولی، کلبسیلا پنومونیه و سودوموناس آئورژنوزا به ترتیب 33/8، 25/6 و 25/6 میلی‌گرم در میلی‌لیتر بود. حداقل غلظت کشنده باکتری نیز به ترتیب 67/16، 50/12 و 50/12 میلی‌گرم در میلی‌لیتر بود. بر اساس نتایج تحقیق می‌توان گفت که عصاره برگ گیاه لرگ اثر ضد میکروبی بر علیه باکتری‌های مورد مطالعه داشت ولی این اثر کمتر از سیپروفلوکساسین بود.

چکیده تصویری

ارزیابی اثر ضد میکروبی عصاره متانولی برگ گیاه لرگ بر برخی از باکتری‌های عفونت‌زای مجاری ادراری در مقایسه با سیپرو فلوکساسین

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the effect of Pterocarya fraxinifolia extract in eliminating some urinary tractinfection bacteria in comparison with ciprofloxacin

نویسنده [English]

  • Masoud Azadbakht
Sana Institute Of Higher Education, Sari, Iran
چکیده [English]

Urinary tract infection (UTI) is one of the most common infections in human body. The main cause of this infection is gram negative bacteria such as Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae and Pseudomonas aeruginosa. The treatment of UTI is antibiotic antibiotic therapy. Today, antibiotic resistance is considered as an important challenge in treating infections. Pterocarya fraxinifolia is widely distributed in northern area of Iran and used as drug plant as far. The aim of this study was evaluation of antimicrobial effects of Pterocarya fraxinifolia leaf extracts (methanolic) compared to Ciprofloxacin against E. coli, K. pneumoniae and P. aeruginosa. To evaluate the antimicrobial effects, the diameter of inhibitory zone was measured using disk diffusion and well agar diffusion methods. In addition, the minimum inhibitory concentration (MIC) and Minimum bactericidal concentration (MBC) were determined by macro dilution method. Disk diffusion results shows that no inhibitory zone for extract against E. coli, K. pneumoniae and P. aeruginosa in 10, 20, 30, 40 and 50 µl but Ciprofloxacin had inhibitory zone (31.33, 32.67 and 33 mm respectively). Agar diffusion results shows that inhibitory zone in 80, 90, 100 and 110 µl for E. coli (10.66, 12, 13 and 13.83 mm) K. pneumoniae (10, 12.33, 13 and 14.33 mm) and P. aeruginosa (12, 13, 14 and 15 mm). MIC was 8.33, 6.25 and 6.25 mg/ml respectively for E. coli, Kebsiella spp. and Pseudomonas spp. MBC was 16.67, 12.5 and 12.5 mg/ml respectively for E. coli, K. pneumoniae and P. aeruginosa. Based on data, Pterocarya fraxinifolia leaf extracts had antimicrobial effect against E. coli, K. pneumoniae and P. aeruginosa but not strong as Ciprofloxacin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antimicrobial effect
  • Ciprofloxacin
  • E. coli
  • K. pneumoniae
  • P. aeruginosa
  • Pterocarya fraxinifolia leaf extract