دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 1-64 

مقاله تحقیقاتی

تاثیر اعمال رژیم های مختلف آبیاری در مراحل مختلف فنولوژیکی بر شاخصهای فیزیولوژیکی رشد گندم

صفحه 1-7

عباس عظیم نژاد؛ یوسف نیک نژاد؛ عمار بهاری اردشیری؛ عاطفه پوراسدالهی؛ احمد غلامی


پاسخ سویای رقم هابیت به مصرف کودهای نیتروژن و پتاسیم

صفحه 27-33

حمید* حاتمی؛ علیرضا دادخواه؛ سیدمحمد لنگری؛ عادل شادلو


اثر کاربرد زئولیت بر جوانه زنی و قدرت رویش بذور کلزا تحت تنش خشکی

صفحه 54-62

امید* آرمندپیشه؛ حمید ایران نژاد؛ ایرج اله دادی؛ رضا امیری