دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تیر 1389، صفحه 66-135 
بررسی تاثیر آزادسازی تدریجی نیتروژن از کود پلت شده دامی و اوره بر روی عملکرد کمی و کیفی گندم

صفحه 129-135

جیران عیوضی؛ حمید ایران نژاد؛ محمد حسین کیانمهر؛ محمد اسماعیلی؛ غلام علی اکبری


تاثیر کود پتاسیم بر رشد و عملکرد ارقام سویا در خراسان شمالی

صفحه 75-90

حمید حاتمی؛ امیر آینه بند؛ مهدی عزیزی؛ افشین سلطانی