دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، مهر 1389، صفحه 136-260 
اثر متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد و شاخص های رشدی در نخود (رقم آزاد)

صفحه 176-184

ایمان نادعلی؛ فرهاد پاکنژاد؛ محسن سوقانی؛ فرامرز الهی پناه


ررسی عکس العمل ارقام کلزای پاییزه به قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد

صفحه 185-197

محمدرضا نادری؛ حمید مدنی؛ سید علی حسینی؛ حمیدرضا جوانمرد


بررسی صفات کارایی نیتروژن در مدیریت مصرف کود نیتروژن بوسیله دیاگرام رنگ برگ

صفحه 209-225

سیدعلیرضا ولدآبادی؛ محمد صالح الهیان؛ جهانفر دانشیان؛ محید نحوی