دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، دی 1389، صفحه 261-366 

مقاله تحقیقاتی

شناسایی هیبریدهای آفتابگردان متحمل به تنش خشکی بر اساس خصوصیات اکوفیزیولوژیک

صفحه 261-270

حمید جباری؛ جهانفر دانشیان؛ غلام عباس اکبری؛ ایرج اله دادی