دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تیر 1390 
تاثیر مقادیر نیتروژن و زئولیت بر صفات زراعی گیاه کلزا در شرایط تنش خشکی

صفحه 125-135

امیرحسین شیرانی راد؛ توفیق طاهر خانی؛ امین مرادی؛ اصغر نظری