دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، مهر 1390 
تاثیر تاریخ کاشت بر فنولوژی و برخی خصوصیت های زراعی ارقام آفتابگردان روغنی در خوی

صفحه 205-215

امین مرادی اقدم؛ جهانفر دانشیان؛ مهدی غفاری؛ نواب حاجی حسنی اصل


بررسی تعدیل اثر تنش خشکی با کاربرد عناصر پتاسیم و روی در ذرت

صفحه 216-222

جواد جمالی؛ شکوفه انتشاری؛ سید ماشاالله حسینی