دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، اسفند 1390 

مقاله تحقیقاتی

بررسی واکنش مراحل رشد و صفات وابسته به عملکرد هیبریدهای آفتابگردان به تنش حذف برگ و دانه در تراکم های مختلف کاشت

صفحه 280-295

ساناز افشاری بهبهانی زاده؛ غلام علی اکبری؛ حمید ایران نژاد؛ ابراهیم فرخی؛ شینا زمان


ارزیابی واکنش گیاه کلزا به مقادیر نیتروژن و رژیم های رطوبتی در شرایط کاربرد و عدم کاربرد زئولیت

صفحه 296-306

امیر حسین شیرانی راد؛ امین مرادی؛ توفیق طاهرخانی؛ کوروش اسکندری؛ اصغر نظری گلشن


ارزیابی تحمل به تنش سرما در ژنوتیپ های گندم

صفحه 336-349

ماریه جوانی؛ مهدی تاج بخش؛ علیرضا عیوضی


اثر کمپوست آزولا بر عملکرد و جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم در برنج

صفحه 378-387

سید علیرضا ولد آبادی؛ فاطمه فرح دهر؛ ابراهیم امیری