دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، اسفند 1394 

مقاله تحقیقاتی

بررسی اثر شوری بر برخی صفات مورفولوژیک دو رقم برنج (Oryza Sativa L.) در مرحله‌ی گیاهچه‌ای

صفحه 279-286

عمار بهاری اردشیری؛ عباس عظیم نژاد؛ یوسف نیک نژاد؛ هرمز فلاح آملی


اثر متقابل ژنوتیپ × محیط و پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های جو

صفحه 340-358

بهروز واعظی؛ رحمت اله محمدی؛ اصغر مهربان؛ طهماسب حسین پور؛ نرگس رحمانی مقدم