دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تیر 1395، صفحه 117-170