دوره و شماره: دوره 9، مجله جدید 1، مرداد 1401 

مقالات مروری

گل گاو زبان ایرانی (Echium amoenum) به عنوان یک جزء غذایی فراسودمند

صفحه 53-60

مونا ترابی توران پشتی؛ وجیهه فدائی؛ محمد رضا اسحاقی

گل گاو زبان ایرانی (Echium amoenum) به عنوان یک جزء غذایی فراسودمند