دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، اسفند 1401 

مقالات مروری

کاربرد گیاهان حرا در صنعت دارویی

صفحه 31-41

سید افشین ناطقی شاه رکنی؛ فاطمه جلالوند؛ علی ابراهیمی؛ ستاره بدری

کاربرد گیاهان حرا در صنعت دارویی


مقاله تحقیقاتی

بررسی تغییرات ظاهری برگ خشک گیاه چوچاق (Eryngium cearuleum L.) در دوره ‏های مختلف نگهداری

صفحه 43-57

سودابه نورزاد؛ حسنعلی نقدی بادی؛ سپیده کلاته جاری؛ علی مهرآفرین؛ سکینه سعیدی سار

بررسی تغییرات ظاهری برگ خشک گیاه چوچاق (Eryngium cearuleum L.) در دوره ‏های مختلف نگهداری