درباره نشریه

محورهای مورد پذیرش

  • فیتوشیمی  Phytochemistry و فارماکوگنوزی Pharmacognosy؛
  • شناخت گیاهان دارویی و معطر شامل گیاه­شناسی، رده بندی و سیستماتیک، ریخت شناسی، فیزیولوژی، بوم شناسی، اکوشیمی، ژنتیک و تبارشناختی گیاهان دارویی و معطر بومی و انحصاری (اندمیک) ایران؛
  • مطالعه اثرات عوامل اکولوژیکی (اقلیمی و ادافیکی)، ژنتیکی (شیمیوتیپ، ژنوتیپ، گونه، زیر گونه، رقم یا کولتیوار، توده بومی و جمعیت)، مدیریتی و اثرات متقابل آن ­ها بر بیوسنتز و تولید متابولیت­های ثانویه در گیاهان دارویی و معطر؛
  • به باغی و به نژادی (زراعت متابولیک) از عملیات کاشت، کنترل آفات، بیماری ها، علف­های هرز، آبیاری، تغذیه و حاصلخیزی خاک، تا فرآیند برداشت گیاهان دارویی و معطر در راستای افزایش بیوسنتز متابولیت های ثانویه و بهبود تولید کمی و کیفی مواد موثره؛
  • تولید نشاء، بذر هیبرید و مرغوب، تولید گلخانه ای و مدیریت گلخانه تولید گیاهان دارویی و معطر؛
  • استفاده از تکنیک های مختلف زیست فناوری، نانوفناوری و مهندسی ژنتیک برای تولید متابولیت های ثانویه؛ 
  • عوامل و مدیریت پس از برداشت گیاهان دارویی و معطر شامل انتقال، انبار، خشک کردن، روش های نوین اسانس گیری و عصاره گیری.
  • در راستای فرهنگ سازی، کارآفرینی و صیانت از دانش بومی چاپ دستاوردهای پژوهشی دانش آموزان، نشر تجربیات و دانش بومی عطاری ها، انتقال تجربیات کارآفرینان و معرفی محصول دانش بنیان و کسب و کارهای نو، شرکت های دانش بنیان، شتاب دهنده ها، استارتاپ ها، هسته و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری