اهداف و چشم انداز

اهداف مجله

اکوفیزیولوژی و فیتوشیمی گیاهان دارویی و معطر

1. انتشار تجربیات و دستاوردهای پژوهشی جدید پژوهشگران و تعامل هرچه بیشتر میان پژوهشگران، کارشناسان، متخصصان و کارآفرینان، تولیدکنندگان

2. ارائه دستاوردهای جدید تحقیق، توسعهو فناوری گیاهان دارویی و معطر، از کاشت تا پس از برداشت گیاهی به چاپ می رسد.

3. فرهنگ سازی مصرف گیاهان دارویی و صیانت از دانش بومی 

4. کارآفرینی و اشتغال زایی از طریق معرفی کسب و کارهای نو و دانش بنیان