راهنمای نویسندگان

راهنمای نحوه نگارش و تهیه مقالات 

 • مقالات ارسالی با درصد مشابهت زیر 30 درصد قابل قبول است.
 • متن مقاله روی کاغذ A4 با فاصله 1/5 بین خطوط و 2/5 سانتی‌متر از حاشیه‌ها و با نرم‌افزار MS-Word با قلم بی نازنین اندازه 12 برای فارسی و قلم 11 New Times Roman تایپ شود و شکل‌ها و جداول نیز به همین نرم افزار منتقل شوند. عناوین شکل‌ها و جداول به دو زبان فارسی و انگلیسی در نرم‌افزار MS-Word و مجزا از شکل با قلم بی نازنین و اندازه 11 با فاصله خطوط 1 نوشته شوند. کلیه شکل‌ها و جدول ها بدون کادر باشند.
 • تعداد صفحات مقاله حداکثر 15 صفحه بدون شکل ها و جدول ها برای مقالات کامل و برای مقاله کوتاه حداکثر 5 صفحه تعیین شده است.
 • کلیه واحدهای اندازه‌گیری بر اساس سیستم متریک باشند.
 • کلیه سطرهای متن مقاله بصورت ادامه‌دار (Continuous) شماره‌گذاری (Line numbering) شوند.
 • بخش ­های مقاله شامل چکیده، مقدمه (حتماً به بیان مسئله، فرضیات، اهداف و نوآوری تحقیق اشاره شود)، مواد و روش‌ها (مواد با نام سازنده و مشخصات کامل گیاه مانند نام هرباریوم گیاهان دارویی قید شود، مشخصات کامل دستگاه ها با روش­های استاندارد مورد استفاده با ذکر منابع و برای بخش فیتوشیمی ارسال TIC نتایج کروماتوگرافی الزامی است)، نتایج و بحث (تجزیه و تحلیل دقیق از نتایج با دلایل منطقی و علمی با ذکر مأخذ، عدم تکرار نتایج در متن، شکل ها و جداول)، نتیجه گیری (شامل نتیجه گیری کلی و پیشنهادات) و توصیه ترویجی، نداشتن تعارض منافع، فهرست منابع (صرفاً انگلیسی ترجیحاً دارای DOI) که باید سرتیترها و زیر بخش ها شماره گذاری شوند 1. مقدمه، 2. مواد و روش ها (شامل 2-1. مواد گیاهی، 2-2. تیمارها و ...)، 3. نتایج و بحث و ...
 • چکیده مبسوط انگلیسی حداقل 500 و حداکثر 1000 کلمه برای مقاله کامل تحقیقاتی و مروری و حداقل 200 تا حداکثر 500 کلمه برای مقاله کوتاه تحقیقاتی شامل بخش­های زیر به ترتیب و با سرتیتر جداگانه و رعایت تناسب تنظیم شود.

-          Title

-          Background &Aim

-          Experimental

-          Results & Discussion

-          Extension (همان توصیه ترویجی)

-          Keywords

 • صفحه یا همان فایل جداگانه مشخصات مقاله (Title page) شامل موارد: عنوان مقاله، مشخصات نویسنده یا نویسندگان شامل نام و نام‌خانوادگی، درجه علمی، آدرس پستی و الکترونیکی، تلفن تماس، نام نویسنده مسئول به زبان فارسی و سپس عنوان انگلیسی مقاله، نام و نام‌خانوادگی, درجه علمی و آدرس نویسندگان به زبان انگلیسی نوشته شوند (بدون شماره صفحه) و همچنین دارای بخش سپاس­گزاری و نقش نویسندگان نیز باشد.
 • عنوان مقاله باید چشمگیر، کوتاه، رسا و معرف کامل موضوع تحقیق باشد، حداکثر 20  کلمه و با قلم بی نازنین اندازه بولد 14 برای فارسی و برای انگلیسی بولد Arial 13 تایپ شود.
 • فایل اصلی مقاله فاقد مشخصات نویسندگان، سپاس­گزاری و نقش نویسندگان باشد.
 • تیتر عناوین شکل ها و جدول ها و اعداد همگی به زبان انگیسی تنظیم و ارسال شود. در صورت لزوم فایل Excel برای شکل و نمودارها ارسال شود.
 • نحوه رفرنس دهی- مطابق با فرمت Harvard
 • در متن مقاله نام و سال که برای یک نویسنده داخل پرانتز (Ghasemi Pirbalouti, 2019) - دو نویسنده (Rezaei and Ghasemi Pirbalouti, 2019) و بیش از دو نویسنده (Adhikari et al., 2021)

مانند

مجله: تک نویسنده

Ghasemi Pirbalouti, A., 2019. Chemical composition of essential oils of four Tanacetum species from the Alpine Regions in Iran. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 22(4), 1129-1143. DOI: https://doi.org/10.1080/0972060X.2019.1651676

دو نویسنده:

Rezaei, M. and Ghasemi Pirbalouti, A., 2019. Phytochemical, antioxidant and antibacterial properties of extracts from two spice herbs under different extraction solvents. Journal of Food Measurement and Characterization, 13(3), 2470-2480. DOI: https://doi.org/10.1007/s11694-019-00167-8

 بیش از 6 نویسنده et al. نوشته شود.

Adhikari, B., Marasini, B.P., Rayamajhee, B., Bhattarai, B.R., Lamichhane, G., Khadayat, K., … et al. 2021. Potential roles of medicinal plants for the treatment of viral diseases focusing on COVID‐19: A review. Phytotherapy Research, 35(3), 1298-1312. DOI: https://doi.org/10.1002/ptr.6893

 برای کتاب

Wink, M. 1999. Biochemistry of plant secondary metabolism. Annual plant reviews. Sheffield Academic Press. pp 358.

Pourohit, S.S., and Vyas, S.P. 2004. Medicinal plants cultivation. Agrobios Press, India.

 

برای همایش

Ghasemi Pirbalouti, A., H. Nazari, M. Yousefi and A. Koohpayeh. 2008. Healing activity of Arnebia euchroma on burn wounds in Wistar rats. 12th Phytopharm Congress, St Petersburg, Russia, pp. 150.

  برای وبسایت

WHO Publication, 2001. WHO Global Strategy for Containment of Antimicrobial Resistance. Available on Internet at: http://www.who.int/emc-documents/antimicrobial resistance /docs /EGlobalStrat. pdf.