اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور مسعود هاشمی

اکوفیزیولوژی و فیزیولوژی گیاهان زراعی گروه خاک و گیاه، دانشکده استاکبریج کشاورزی، کالج علوم طبیعی، دانشگاه ایالتی ماساچوست، آمهرست، آمریکا

stockbridge.cns.umass.edu/masoud-hashemi
masoudumass.edu
(413) 545-1843
0000-0002-6126-4208

h-index: 26  

سردبیر

پروفسور عبدالله قاسمی پیربلوطی

گیاهان دارویی و معطر استاد مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، تهران، ایران

scimet.iau.ir/Abdollah_GhasemiPirbalouti
ghasemi955yahoo.com
+982146896000
0000-0002-8376-1854

h-index: 39  

مدیر مسئول

دکتر پیام معاونی

زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران

payam.moaveniyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر فائزه رجب زاده

خاکشناسی (تغذیه گیاه و حاصلخیزی خاک) گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، تهران، ایران

faizehrajabzadehyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

پروفسور عبدالله قاسمی پیربلوطی

گیاهان دارویی و معطر استاد مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، تهران، ایران

scimet.iau.ir/Abdollah_GhasemiPirbalouti
ghasemi955yahoo.com
+982146896000
0000-0002-8376-1854

h-index: 39  

دکتر صمد نژاد ابراهیمی

فیتوشیمی دانشیار، گروه فیتوشیمی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

scimet.sbu.ac.ir/Samad_NejadEbrahimi
s_ebrahimisbu.ac.ir
02129904052
0000-0003-2167-8032

h-index: 29  

دکتر محمد مقدم

فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی و معطر دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

m.moghadam.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=en-GB
m.moghadamum.ac.ir
985138805723
0000-0002-6288-4118

h-index: 16  

دکتر مهدی رحیم ملک

بیوتکنولوژی-گیاهان دارویی و معطر گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

rahimmalek.iut.ac.ir/
mrahimmalekiut.ac.ir
+98311-3913348

h-index: 25  

زمینه های تحقیقاتی :

  • گیاهان دارویی
  • آنالیز و استخراج متابولیت های ثانویه
  • بیوتکنولوژی
  • اصلاح گیاهان دارویی

دکتر سید محمد مهدی حمدی

علوم گیاهی- سیستماتیک گیاهی دانشیار گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

m.hamdiiauctb.ac.ir

دکتر داود حبیبی

فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

Scimet.iau.ir/Davood_Habibi
dhabibikiau.ac.ir
02633203575
0000-0001-9159-4331

h-index: 10  

دکتر حسین ابراهیمی

علوم و مهندسی آب (آبیاری زهکشی-روابط آب، خاک و گیاه) دانشیار گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، تهران

www.researchgate.net/profile/Hossein-Ebrahimi-14/research
ebrahimi165yahoo.com
Ebrahimi165@yahoo.co
0000-0002-0749-7254

دکتر محمد جواد نظری دلجو

علوم و مهندسی باغبانی دانشیار علوم و مهندسی باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

faculty.iau-mahabad.ac.ir/1359271100000002014
nazarideljouiau-mahabad.ac.ir
+984442341005
0000-0002-2241-0858